Stowarzyszenie

logo stowarzyszenia strona

STATUT

STOWARZYSZENIA

Kibiców Miejskiego Klubu Sportowego Limanovia

„LimanoVianie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców MKS Limanovia „LimanoVianie” jest organizacją pozarządową.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Limanowa. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Miasta Limanowa.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Limanowa

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w której dochód jest przeznaczony na cele statutowe.

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :

a. Promocja meczów piłki nożnej.

b. Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego

c. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach MKS Limanovia wśród młodzieży.

d. Propagowanie historii i tradycji MKS Limanovia

e. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań mających na celu doprowadzenie do podjęcia współpracy MKS Limanovia z osobami fizycznymi oraz prawnymi

f. Działania mające na celu wpływ na politykę informacyjną i marketingową MKS Limanovia.

g. Wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej na terenie Powiatu limanowskiego.

h. Zwiększanie zainteresowania piłką nożną wśród dzieci i młodzieży.

i. Promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej i samorządowej.

j. Promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzierzy.

k. Organizacja ruchu kibicowskiego.

l. Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich podczas wszystkich działań sportowych

m. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Stowarzyszenia

n. Tworzenie fundacji i funduszy celowych;

§ 10

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a. Organizowanie spotkań z zawodnikami MKS Limanovia.

b. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej.

c. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.

d. Działania marketingowe promujące MKS Limanovia i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnych akcji mających na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach MKS Limanovia wśród młodzieży szkolnej.

e. Wpływ na politykę informacyjną MKS Limanovia poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem MKS Limanovia.

f. Wspieranie zarządu MKS Limanovia w zakresie działań marketingowych.

g. Organizacja wyjazdów na mecze MKS Limanovia.

h. Organizacja turniejów i festynów.

i. Współpracę ze szkołami z terenu Powiatu limanowskiego.

j. Współpracę z Klubami Kibica i Sympatykami klubu z terenu całego kraju.

k. Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną.

l. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

§ 11

1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej swoich członków.

2. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych i prawnych jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów Stowarzyszenia

§ 12

1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.

2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą  jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

§ 13

Sekcją kieruje kierownik

Sekcję oraz jej kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

3. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia  Kibiców MKS Limanovia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

§ 16

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– korzysta z pełni praw publicznych,

– utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

– deklaruje chęć ich realizacji,

– złożył deklarację członkowską.

2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za miesiąc, w którym został przyjęty.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie

4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek

§ 18

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

4. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

§ 19

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 17 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem

doradczym.

3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 17 ust 2 i 4 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 20

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona MKS Limanovia lub dla działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich

5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub ustnie do protokołu

2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

3. Pozbawienia praw publicznych.

4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki dłużej niż 6 miesięcy

5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) naruszania zasad statutowych,

b) nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów

c) nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

6. Likwidacji Stowarzyszenia

§ 22

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Stowarzyszenie Kibiców MKS Limanovia nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia Kibiców MKS Limanovia.

2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

 § 24

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia Kibiców MKS Limanovia osobom wymienionym w § 22 punkt 1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 25

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 22 punkt 1 i 2 i przez te osoby na

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Kibiców MKS Limanovia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie.

Zarząd.

Komisja Rewizyjna.

§ 27

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 29

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 30

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.

2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.

3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje  prace,

 Walne Zgromadzenie

§ 31

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 32

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku .

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

– z własnej inicjatywy,

-na wniosek Komisji Rewizyjnej,

-na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku

§ 34

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

4. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 3 doręczane jest osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium zarządowi.

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.

6. Uchwalanie kierunków i programów działalności

7. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 36

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie trzech członków Zarządu

§ 37

Zarząd składa się z pięciu osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza

i członka, wybieranych przez Walne Zgromadzenie

§ 38

Członkiem Zarządu  Stowarzyszenia Kibiców MKS Limanovia nie może być osoba, która:

pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należy:

a. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b. Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

c. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

d. Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.

e. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

f. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

g. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

h. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

i. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

j. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 41

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia.

Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 42

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.

§ 43

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:

pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia  Kibiców MKS Limanovia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 44

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.

b. Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.

c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

d. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 46

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 47

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 48

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§ 49

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

a) wpływów ze składek członkowskich.

b) darowizn, subwencji, dotacji.

c) dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej

d) prowadzenie działalności gospodarczej

e) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą

§ 50

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest trzech członków Zarządu łącznie

VI. KARY I WYRÓŻNIENIA

§ 51

Stowarzyszenie Kibiców MKS Limanovia stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

a. Pochwałę

b. Dyplom

c. Odznaczenie Honorowe

§ 52

Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

a. ostrzeżenie

b. nagana

c. pozbawienie funkcji

d. wykluczenie z członkostwa

§ 53

1. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały

2. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały

VII. ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 54

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, Ustawy oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zarząd:

Karol Ficoń – prezes
Roman Fiejtek – v-ce prezes
Łukasz Zelek – skarbnik
Mateusz Młynarczyk – sekretarz
Maciej Zapała – członek

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Stach – przewodniczący
Joanna Postrożna – członek
Oskar Bulanda – członek